Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC20 – Huy động lực lượng tham gia hoạt động PCCC

Mẫu số PC20 Nghị định 136 – Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC20 nghị định 136

 Mẫu số PC20

……(1)……

……(2)……

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

……….., ngày ….. tháng ….. năm ………

Số: …./LHĐ-….

LỆNH HUY ĐỘNG/ĐIỀU ĐỘNG

LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI SẢN THAM GIA

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

____________

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày …..tháng…..năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của …………………………….(3)…………………………………………….

Tôi: …………………………………………….; Chức vụ: ………………………………….

Cơ quan/đơn vị: ………………………………………………………………………………

Yêu cầu ông/bà: ……………………………………………………………………………..

Đại diện cho cơ quan/tổ chức/hộ gia đình: ………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Huy động/Điều động ngay lực lượng, phương tiện, tài sản thuộc phạm vi quản lý, gồm:

– Lực lượng: ……………………………………. người;

– Phương tiện: ………………………………………………………………………………….

– Tài sản: ………………………………………………………………………………………….

Có mặt tại: ……………………………………………………………………………………….

trước ….. giờ ….. phút, ngày …../ ….. /……… để………………….(4)………………

Thời gian huy động/điều động (nếu có): đến …..giờ…… ngày….tháng….. năm…../.


– Thời điểm phát lệnh: …. giờ …. phút, ngày …./…./……..;
– Thời điểm nhận lệnh: …. giờ …. phút, ngày …./…./……..;
………………(5)……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan của người ra lệnh;

(3) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị huy động/điều động;

(4) Ghi cụ thể nhiệm vụ tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy;

(5) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

mau pc20 nghi dinh 136

Tải về mẫu PC20 nghị định 136

Tải về bản word mẫu số PC20 MIỄN PHÍ 100% bằng cách nhấn [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC20 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Toàn bộ biểu mẫu dùng trong PCCC

Bấm vào xem bài viết: Biểu mẫu dùng trong công tác PCCC để xem toàn bộ danh sách biểu mẫu.

Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu từ PC01 đến PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Liên hệ hỗ trợ

Mọi thông tin cần tư vấn hoặc hỗ trợ về sản phẩm & dịch vụ PCCC. Xin vui lòng liên hệ:

PCCC Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Mẫu PC26 – Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *