Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Mẫu PC35 – Quyết định thu hồi điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Mẫu số PC35 Nghị định 136 – Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Thông tin mẫu PC35 nghị định 136

 Loại văn bản Nghị định 136/2020/NĐ-CP – Phụ lục IX
 Số / ký hiệu Mẫu số PC35
 Cơ quan ban hành Chính phủ
 Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 Ngày ban hành 24/11/2020
 Ngày hiệu lực 10/01/2021
 Lĩnh vực Công an
 Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực

Mẫu số PC35

……(1)……

……(2)……

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

…………., ngày ….. tháng ….. năm ……….

Số: …/QĐ-…..

QUYẾT ĐỊNH

Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

_____________

……………………….(3)………………………..

Căn cứ Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày …..tháng…..năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ …………………………………(4)……………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số ………/GXN-PCCC cấp ngày …..tháng…..năm………. đối với: ………….(5)………………..

Điều 2. ……………..(5)……………. phải nộp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy số …………./GXN-PCCC cấp ngày …..tháng…..năm………. cho ……………….(2)………………….. trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. …………………(5)……………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;- ………(7)………..
– Lưu: ………..
………………(6)……………….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Công an có thẩm quyền;

(3) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan Công an có thẩm quyền;

(4) Thông báo về việc giải thể/phá sản của cơ sở hoặc biên bản kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(5) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(6) Quyền hạn, chức vụ của người ký;

(7) Cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép cơ sở kinh doanh hoạt động.

mau pc35 nghi dinh 136

Tải xuống mẫu số PC35 nghị định 136

Tải về mẫu tài liệu mẫu số PC35 nghị định 136/2020/NĐ-CP [MIỄN PHÍ 100%] bằng cách click [TẢI VỀ] ở phía dưới.

Mẫu PC35 nghị định 136.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Toàn bộ danh sách biểu mẫu PC&CC

Bấm vào xem bài viết: Danh sách biểu mẫu PCCC để xem toàn bộ biểu mẫu. Đây danh sách toàn bộ biểu mẫu số PC01 đến mẫu số PC35 thuộc nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Hỗ trợ giải đáp

Mọi thông tin cần tư vấn về toàn bộ các sản phẩm & dịch vụ PCCC của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Nghị Định 136/2020/NĐ-CP: Về Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật PCCC


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *