Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Thông Tư 06/2022/TT-BCA: PCCC Trong Công an nhân dân

Thông tư 06/2022/TT-BCA quy định về Quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

1. Thông tư 06/2022/TT-BCA là gì?

Thông tư 06/2022/TT-BCA là thông tư quy định về quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do sĩ quan, hạ sĩ quan Công an (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ) thực hiện trong Công an nhân dân, bao gồm:

Thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa, đường sắt.

Phê duyệt, phê duyệt lại phương án chữa cháy của cơ sở; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

2. Công bố Thông tư 06/2022/TT-BCA

Thông tư số 06/2022/TT-BCA quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2022.

 Cơ quan ban hành: Bộ Công An Số công báo: Đã biết
 Số hiệu: 06/2022/TT-BCA Ngày đăng công báo: Đã biết
 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Tô lâm
 Ngày ban hành: 17/01/2022 Ngày có hiệu lực: 05/3/2022
 Lĩnh vực: An ninh trật tự Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

► Nội dung liên quan: Thông Tư 06/2022/TT-BCA về PCCC cho học sinh, sinh viên

3. Tải về thông tư 06/2022/TT-BCA

Tải về miễn phí Thông tư 06 2022 TT-BCA bằng cách nhấn [TẢI VỀ] ở nút bên dưới.

Thông tư 06/2022/TT-BCA.pdf

Thông tư 06/2022/TT-BCA.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

thong tu 06 2022

4. Nội dung thông tư 06/2022/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

THÔNG TƯ

Quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.

► Xem thêm:  Mẫu PC26 – Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do sĩ quan, hạ sĩ quan Công an (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ) thực hiện trong Công an nhân dân.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Tuân thủ quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, các văn bản quy định chi tiết thi hành, Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bảo đảm thống nhất trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

3. Phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể, bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Thời gian giao, nhận hồ sơ

Thời gian giao, nhận hồ sơ xử lý trong nội bộ lực lượng Công an quy định tại Thông tư này được thực hiện giữa bộ phận tiếp nhận hồ sơ và đơn vị, bộ phận có chức năng giải quyết hồ sơ, cụ thể:

1. Việc giao, nhận hồ sơ phải được thực hiện ngay trong giờ làm việc theo quy định. Trường hợp hồ sơ được gửi vào cuối giờ làm việc thì việc giao, nhận phải được thực hiện vào đầu giờ sáng ngày làm việc liền kề tiếp theo.

2. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Giám đốc Công an cấp tỉnh) quyết định cụ thể khung giờ giao, nhận hồ sơ của các đơn vị trực tiếp quản lý theo cơ cấu tổ chức.

Điều 4. Phụ lục và phiếu sử dụng trong quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục và phiếu sử dụng trong quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân:

1. Phụ lục danh mục thành phần hồ sơ trình ký về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.

2. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

………..

Thông tư PCCC liên quan khác

Bấm vào đây để tham khảo thêm các TCVN / TCVN / QCVN mới nhất khác.

Nếu cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm các thông tin khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  QCVN 06:2022/BXD: An toàn cháy cho nhà và công trình (2022)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *