Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Thông tư 149/2020/TT-BCA: về Hướng Dẫn Thi Hành Luật PCCC

Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

*Tên đầy đủ: Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

1. Thông tư 149/2020/TT-BCA là gì?

Thông tư 149/2020/TT-BCA là thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCCNghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Cụ thể thì Thông tư này quy định một số nội dung trong công tác PCCC, bao gồm:

  • Hồ sơ quản lý, nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy;
  • Khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao
  • Phân cấp quản lý về phòng cháy và chữa cháy
  • Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy
  • Phê duyệt, thực tập phương án chữa cháy
  • Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố
  • Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành; nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy
  • Tem kiểm định phương tiện PCCC

2. Công bố thông tư 149/2020/TT-BCA

Ngày 31/12/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 149/2020/TT-BCA về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2021 và thay thế 2 thông tư:

  • Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014
  • Thông tư 36/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 12 năm 2018
 Cơ quan ban hành: Bộ Công an Số công báo: Đã biết
 Số hiệu: 149/2020/TT-BCA Ngày đăng công báo: Đã biết
 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đại tướng Tô Lâm
 Ngày ban hành: 31/12/2020 Ngày có hiệu lực: Đã biết
 Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy Phạm vi Toàn quốc

3. Tải về thông tư 149/2020/TT-BCA

Tải về miễn phí thông tư 149/2020 cả [bản gốc + bản tiếng Anh]. Nhấn [TẢI VỀ] phía dưới.

Thông tư 149/2020/TT-BCA.pdf

Thông tư 149/2020/TT-BCA.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

4. Tải về thông tư 149/2020/TT-BCA English

Ngoài phiên bản tiếng Việt đã công bố thì PCCC Thành Phố Mới cung cấp thêm cho bạn đọc bản tiếng Anh [English] của phiên bản này đã được kiểm tra, sửa lỗi chính tả.

Thông tư 149/2020/TT-BCA-English.pdf

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

thong tu 149 2020

5. Nội dung thông tư 149/2020/TT-BCA

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2020/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định một số nội dung trong công tác phòng cháy, chữa cháy, gồm: Hồ sơ quản lý, nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy; khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; phân cấp quản lý về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; phê duyệt, thực tập phương án chữa cháy; hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố; thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành; nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Phụ lục

Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy:

1. Phiếu chiến thuật chữa cháy (Mẫu số 01).

2. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 02).

3. Tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số 03).

………………..

► Xem thêm:  TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2


CIRCULAR

PROVIDING GUIDELINES FOR LAW ON FIRE PREVENTION AND FIGHTING, LAW ON AMENDMENTS TO LAW ON FIRE PREVENTION AND FIGHTING, AND THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 136/2020/ND-CP DATED NOVEMBER 24, 2020 PROVIDES GUIDELINES FOR A NUMBER OF ARTICLES OF LAW ON FIRE PREVENTION AND FIGHTING AND LAW ON AMENDMENTS TO LAW ON FIRE PREVENTION AND FIGHTING

Pursuant to the Law on Fire Prevention and Fighting dated June 29, 2001, and Law on Amendments to Law on Fire Prevention and Fighting dated November 22, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 83/2017/ND-CP dated July 18, 2017, on rescue operations by fire departments;

Pursuant to the Government’s Decree No. 01/2018/ND-CP dated August 06, 2018, on functions, duties, powers, and organizational structure of the Ministry of Public Security;

Pursuant to the Government’s Decree No. 136/2020/ND-CP dated November 24, 2020, providing guidelines for a number of Articles of Law on Fire Prevention and Fighting and Law on Amendments to Law on Fire Prevention and Fighting;

At the request of the Director-General of the Police Department of Fire Prevention and Fighting and Rescue;

The Minister of Public Security hereby promulgates Circular providing guidelines for Law on Fire Prevention and Fighting, Law on Amendments to Law on Fire Prevention and Fighting, and the Government’s Decree No. 136/2020/ND-CP dated November 24, 2020, providing guidelines for a number of Articles of Law on Fire Prevention and Fighting and Law on Amendments to Law on Fire Prevention and Fighting.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Circular provides for some fire prevention and fighting operations, including management documents, fire safety regulations, fire escape plans, fire prevention and fighting instruction signs, signage and prohibition signs; residential areas at high risk of fire and explosion; decentralization of fire management; fire safety inspection; firefighting plan approval and drills; systems for management of databases on fire prevention and fighting and incident notification (hereinafter referred to as “management systems”); establishment of specialized firefighting forces; content and duration of refresher courses on fire prevention and fighting operations; and inspection stamps for fire prevention and fighting equipment.

Article 2. Regulated entities

This Circular is applicable to regulatory bodies, organizations, households, and individuals operating and/or living in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 3. Appendix

Promulgated together with this Circular is an appendix containing the following forms, which are used in fire prevention and fighting operations:

1. Firefighting tactics sheet (Form No. 01).

2. Certificate of completion of a refresher course on fire prevention and fighting operations (Form No. 02).

3. Inspection stamps for fire prevention and fighting equipment (Form No. 03).

………………..

► Xem thêm:  Mẫu PC21 – Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

Xem thêm thông tư về phòng cháy

Truy cập tại đây để xem nội dung cập nhật về các THÔNG TƯ – QCVN và TCVN về PCCC được cập nhật mới nhất và liên tục.

Liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *