Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Thông Tư 17/2021/TT-BCA Quản Lý Phương Tiện PCCC

Thông tư 17/2021/TT-BCA: Về quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy

*Tên đầy đủ: Thông tư 17/2021/TT-BCA: Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

1. Thông tư 17/2021/TT-BCA là gì?

Thông tư 17/2021/TT-BCA là thông tư quy định về nguyên tắc, nội dung, hồ sơ, chế độ thống kê, báo cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở có liên quan trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH.

2. Công bố thông tư 17/2021/TT-BCA

Ngày 05/02/2021, BCA ban hành Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2021 và thay thế Thông tư 52/2014/TT-BCA ngày 28/10/2014.

 Cơ quan ban hành: Bộ Công an Số công báo: 323 + 324
 Số hiệu: 17/2021/TT-BCA Ngày đăng công báo: Đã biết
 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Tô Lâm
 Ngày ban hành 05/02/2021 Ngày có hiệu lực: 22/03/2021
 Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

3. Tải về thông tư 17/2021/TT-BCA

Tải về thông tư 17/2021/TT-BCA [Bản gốc + Bản đẹp] hoàn toàn miễn phí phiên bản .pdf + .doc. Nhấn [TẢI VỀ] ở bên dưới.

Thông tư 17/2021/TT-BCA.pdf (bản gốc)

Thông tư 17/2021/TT-BCA.pdf (bản đẹp)

Thông tư 17/2021/TT-BCA.doc (bản word)

Thông tư 17/2021/TT-BCA.doc (bản word không có phụ lục)

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

thong tu 17 2021

4. Nội dung thông tư 17/2021/TT-BCA

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, nội dung, hồ sơ, chế độ thống kê, báo cáo và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở có liên quan trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Công an các đơn vị, địa phương và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Cơ quan, tổ chức, cơ sở có liên quan đến việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được quản lý, bảo quản, bảo dưỡng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Quy trình quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được xây dựng phù hợp trên cơ sở yêu cầu của nhà sản xuất và đặc thù trong khai thác, sử dụng (địa hình hoạt động, phân vùng lãnh thổ, khí hậu, yêu cầu kỹ thuật).

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là các loại phương tiện được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).

2. Quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là hoạt động lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra công tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện để duy trì chất lượng tốt nhất của phương tiện, bảo đảm công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Bảo quản phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là hoạt động giữ gìn phương tiện để tránh hư hỏng, mất mát.

4. Bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là công việc được tiến hành bắt buộc sau một chu kỳ vận hành, khai thác, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo nội dung công việc đã quy định để duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện.

Điều 5. Phụ lục

Ban hành kèm theo Thông tư này các Phụ lục sau đây:

1. Phụ lục I: Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới.

2. Phụ lục II: Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng.

3. Phụ lục III: Bảo quản, bảo dưỡng trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân.

4. Phụ lục IV: Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện cứu người.

5. Phụ lục V: Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ.

6. Phụ lục VI: Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc.

7. Phụ lục VII: Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy; đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố; chất chữa cháy; vật liệu chống cháy, ngăn cháy.

8. Phụ lục VIII: Mẫu sổ theo dõi hoạt động của phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới.

………

./.

► Xem thêm:  TCVN 13316-1:2021 về Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy

5. Tải về phụ lục thông tư 17/2021/TT-BCA

Ngoài ra, PCCC Thành Phố Mới còn tổng hợp 8 phụ lục (word) ban hành kèm theo thông tư số 17/2021/TT-BCA. Nhấn [TẢI VỀ] ở bên dưới.

Phụ Lục I.doc

Phụ Lục II.doc

Phụ Lục III.doc

Phụ Lục IV.doc

Phụ Lục V.doc

Phụ Lục VI.doc

Phụ Lục VII.doc

Phụ Lục VIII.doc

Là khoảng thời gian ước tính để xử lý yêu cầu tải xuống từ server. Vui lòng chờ đợi trong giây lát, liên kết tải về sẽ hiện ra sau khi thời gian đếm ngược kết thúc!

Xem thêm thông tư PCCC mới nhất

Truy cập thư mục: TCVN PCCC để xem và cập nhật các thông tư về phòng và chữa cháy mới nhất! Cập nhật liên tục.

Liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thành Phố Mới

► Xem thêm:  Mẫu PC13 – Quyết định tạm đình chỉ hoạt động PCCC


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *